Saturday, October 1, 2016

Pavel Kolokhin (RUS) bench pressing 290kg @ EVLS Prague Showdown